Procedura recenzji

Poniżej przedstawiamy szczegółowo proces recenzencki publikacji wydawanych przez Nową Stronę.

§ 1

 1. Decyzje dotyczące kierowania manuskryptów do recenzji podejmowane są na podstawie wniosku Autora/Autorów, a w przypadku redagowanych prac wieloautorskich – na podstawie wniosku Redaktora Naukowego/Redaktorów Naukowych planowanej monografii. Wniosek należy złożyć do Wydawnictwa wraz z manuskryptem oraz oświadczeniami autorskimi.
 2. W przypadku współpracy wydawniczej z czasopismami naukowymi lub ośrodkami akademickimi wraz z materiałem publikacyjnym Redaktor Naczelny Czasopisma lub Reprezentant Instytucji Naukowej przekazuje Wydawnictwu do wglądu stosowne oświadczenia autorskie oraz wypełnione formularze recenzenckie, a ponadto ma obowiązek wskazania strony internetowej, gdzie opisana jest procedura recenzencka stosowana przez dane Czasopismo lub Instytucję. Wydawnictwo decyduje na tej podstawie o uznaniu bądź nieuznaniu dostarczonych recenzji jako wiążących. W przypadku nieuznania przekazanych do wglądu recenzji i oświadczeń Wydawnictwo w porozumieniu z Czasopismem lub Instytucją podejmuje własną procedurę recenzencką.

§ 2

 1. Recenzje sporządzane są na specjalnym formularzu przygotowanym przez Wydawnictwo. Formularz w wersji PDF udostępniony jest na stronie internetowej Wydawnictwa, w zakładce „Dla autorów”.
 2. Wydawnictwo wyznacza recenzentów wydawniczych, biorąc pod uwagę tematykę dostarczonego materiału wydawniczego oraz dbając o niewystąpienie konfliktu interesów. Recenzenci nie są powiązani formalnie ani osobiście z Wydawnictwem, nie są powiązani formalnie z instytucjami, w których zatrudnieni są autorzy, ani też nie pozostają z autorami w relacjach osobistych.
 3. Każda publikacja recenzowana jest przez dwóch recenzentów będących samodzielnymi pracownikami naukowymi (profesorów lub doktorów habilitowanych), posiadających udokumentowany istotny dorobek w dziedzinie, której dotyczy recenzowane dzieło.
 4. Wydawnictwo wyznacza termin sporządzenia recenzji i dba o jego dotrzymanie.
 5. W razie przekroczenia przez Recenzenta wskazanego terminu Wydawnictwo może wyznaczyć nowego recenzenta, kierując się § 3 pkt 2.
 6. Recenzenci wydają opinię w sposób niezależny i mają prawo proponować zmiany w przedstawionych do oceny manuskryptach, wskazując je w formularzu recenzenckim.
 7. W przypadku redagowanych prac wieloautorskich Recenzenci mogą sformułować odrębne opinie o poszczególnych częściach (rozdziałach, artykułach naukowych) manuskryptu.
 8. Recenzje sporządzane są z zachowaniem zasad poufności (double blind).

§ 3

 1. Na podstawie opinii Recenzentów o wkładzie manuskryptu do zastanego stanu wiedzy, jego oryginalności i poprawności metodologicznej Wydawnictwo podejmuje decyzję o publikacji. W przypadku współpracy wydawniczej decyzja taka może być podjęta przez Wydawnictwo na podstawie wglądu w recenzje dostarczone przez Redaktora Naczelnego Czasopisma lub Reprezentanta Instytucji, pod warunkiem, że Czasopismo lub Instytucja Naukowa działa zgodnie z opisanymi przez Wydawnictwo zasadami etyki wydawniczej.
 2. Pozytywna decyzja stanowi podstawę do przekazania manuskryptu do dalszych prac redakcyjnych i edytorskich.