Procedura wydawnicza

Przedstawiony poniżej Regulamin Wydawnictwa Nowa Strona opisuje szczegółowo procedurę wydawniczą.

§ 1

 1. Wydawnictwo Nowa Strona (w dalszej części Regulaminu: Wydawnictwo) przyjmuje do wydania publikacje naukowe, monografie naukowe oraz książki naukowe.
 2. Wydawnictwo zarządza procesem wydawniczym w zakresie wszelkich spraw uregulowanych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
 3. Wydawnictwo sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem wydawniczym poprzez: udział w konkursach wydawniczych, opracowywanie kalkulacji wydawniczych w odpowiedzi na zapytania ofertowe kierowane przez instytucje naukowe, tworzenie formularzy recenzji i oświadczeń autorskich, dokonywanie wstępnej oceny zgłaszanych wniosków wydawniczych, wskazywanie recenzentów, zarządzanie procesem wydawniczym na etapie redakcyjno-edytorskim oraz w fazie post-produkcji i rozpowszechniania.
 4. Wydawnictwo kieruje się dbałością o przestrzeganie zasad etyki wydawniczej, w szczególności sprawuje pieczę nad przestrzeganiem standardów wydawniczych zgodnych z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics).
 5. Przed przystąpieniem do procesu recenzenckiego nadesłany do Wydawnictwa manuskrypt sprawdzany jest za pomocą systemu antyplagiatowego: plagiat.pl

§ 2

 1. W przypadku redagowanych prac wieloautorskich z wnioskiem o publikację występują Redaktorzy Naukowi.
 2. Redaktorzy Naukowi są w procesie wydawniczym odpowiedzialni za zapewnienie spójności tematycznej i rzetelności naukowej wszystkich części (rozdziałów, artykułów naukowych) redagowanej pracy.
 3. Redaktorzy Naukowi mają obowiązek informowania Autorów poszczególnych części manuskryptu o prowadzonym procesie wydawniczym, uwagach Recenzentów lub Redaktorów Językowych, o zmianach w tekście, pełnią funkcję pośrednika w komunikacji między Autorami a Wydawnictwem, a także zobowiązani są do zapewnienia Autorom prawa do wycofania tekstów, jeśli nie wyrażą oni zgody na wprowadzane zmiany.
 4. Redaktorzy Naukowi mają prawo do wycofania tekstu z publikacji, jeśli jest on nierzetelny naukowo lub narusza zasady etyki wydawniczej.
 5. Prawo do wstrzymania lub wycofania tekstu z publikacji ma także Wydawnictwo, jeśli w jego ocenie zachodzi podejrzenie, iż naruszone zostały zasady etyki wydawniczej. W razie wykrycia nieprawidłowości Wydawnictwo informuje o tym stosowne osoby i instytucje.

§ 3

 1. Wydawnictwo zobowiązuje się do należytego opracowania dzieła pod względem edytorskim, przekazując manuskrypt wyspecjalizowanemu w danej dziedzinie redaktorowi językowemu, a następnie składaczowi i korektorowi. Autor ustosunkowuje się do proponowanych zmian na etapie autokorekty i autoryzacji tekstu.
 2. Autor otrzymuje ostateczną wersję składu oraz okładkę do akceptacji przed drukiem.
 3. Wszelkie zaakceptowane do druku dzieła podlegają dwustronnym umowom między Wydawnictwem a Autorem lub Instytucją zlecającą publikację. Dotyczą one warunków przekazana Wydawnictwu autorskich praw majątkowych do dzieła z wyszczególnieniem możliwości publikowania wydanej książki w repozytoriach cyfrowych na zasadach Open Access.
 4. Wydawnictwo zobowiązuje się do działań mających na celu upowszechnianie i dystrybuowanie wydanej publikacji zgodnie z warunkami opisanymi w umowach zawartych z Autorem lub Instytucją zlecającą wydanie książki.

§ 4

 1. Określona w Regulaminie procedura wydawnicza dotyczy wszystkich wniosków złożonych w okresie jego obowiązywania.
 2. Wszelkie kwestie nierozstrzygnięte niniejszym Regulaminem będą uzgadniane na mocy odrębnych porozumień i umów wydawniczych.