Standardy

Wydawnictwo Nowa Strona publikuje monografie naukowe oraz współpracuje z redakcjami czasopism naukowych i serii wydawniczych czołowych ośrodków naukowych w Polsce. Wydawane przez nas monografie poddane są ścisłym procedurom edytorsko-wydawniczym, które mają na celu zagwarantowanie najwyższej jakości naukowej oraz wydawniczej publikowanych tekstów. Wszystkie pozycje znajdujące się w naszej ofercie są recenzowane z zachowaniem zasady podwójnej anonimowości (double blind). Są one także rekomendowane przez współfinansujące je jednostki badawcze, często stanowiąc wynik prac realizowanych w ramach grantów czy konkursów. Częścią procedury wydawniczej są czynności mające na celu wdrożenie działań antyplagiatowych i antyghostwrittingowych.

OŚWIADCZENIE AUTORA DOTYCZĄCE ETYKI I NADUŻYĆ W BADANIACH NAUKOWYCH

Oświadczenie autora zawiera informacje o prawach autorskich oraz deklarację dotyczącą zasad etycznych i dobrej praktyki naukowej (wskazanie źródła lub źródeł finansowania, wyrażenie zgody na stosowanie procedur przeciwdziałających ghostwrittingowi oraz praktykom guest authorship). Oświadczenie musi być złożone do Wydawnictwa wraz z tekstem zgłoszonym do publikacji. Stosowny formularz w wersji PDF udostępniamy w zakładce „Dla autorów”.

Szczegółowe informacje na temat etyki i nadużyć w badaniach naukowych dostępne są na stronie internetowej Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics): https://publicationethics.org/

Wytyczne te obejmują następujące zasady:

  • Dostarczone do Wydawnictwa manuskrypty, rozdziały, artykuły naukowe muszą być oryginalne i nie mogą zawierać zapożyczeń z innych dzieł. Prace nie mogą naruszać praw osób trzecich.
  • W monografiach, rozdziałach, artykułach naukowych należy ujawniać wkład wszystkich autorów zaangażowanych w proces tworzenia publikacji (wraz z ich afiliacjami i określeniem procentowego oraz merytorycznego wkładu).
  • Dostarczony do Wydawnictwa manuskrypt nie może nosić żadnych śladów stosowania praktyk ghostwritting. Zabronione jest nieujawnianie nazwisk osób, które wniosły wkład w powstanie publikacji lub w inny sposób przyczyniły się do jej powstania.
  • Manuskrypt przekazany do Wydawnictwa nie może nosić żadnych śladów guest authorship. Zabronione jest wskazywanie jako autora osoby, która nie przyczyniła się do powstania publikacji.
  • Wraz z tekstem należy przekazać do Wydawnictwa pełne informacje dotyczące źródeł finansowania, wkładu instytucji badawczych, stowarzyszeń lub innych podmiotów (wymagane jest ujawnienie wszelkich informacji finansowych dotyczących publikacji).
  • Wydawnictwo będzie dokumentować wszelkie formy nierzetelności oraz nadużyć naukowych i etycznych w badaniach. Wszystkie takie przypadki będą oficjalnie zgłaszane podmiotom zatrudniającym autorów oraz właściwym instytucjom publicznym.